logo PEPSISUTAZ.SK Pravidlá súťaže Výhercovia Obnova hesla Registrácia


ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ
SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Vyhraj skvelé ceny s Pepsi Retro“

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže s „Vyhraj skvelé ceny s Pepsi Retro“ (ďalej iba „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu ku spotrebiteľom. Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné jedine s písomným súhlasom spoločnosti KMV BEV SK, s.r.o.
1. Usporiadateľ a Organizátor
Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť KMV BEV SK s.r.o., Nádražná 534, 901 01 Malacky, Slovenská republika, IČO: 31362681, IČ DPH: SK2020315396 (ďalej iba „Usporiadateľ“).
Organizátorom súťaže je CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava, IČO: 51 046 318, (ďalej iba „Organizátor“).
2. Trvanie súťaže
Súťaž prebieha v období od 1. 9. 2020 00:00:00 hod. do 30. 9. 2020 23:59:59 hod., (t.j. 30 kalendárnych dní) na čerpacích staniciach OMV Slovensko, s. r. o. na území Slovenskej republiky.
3. Kto sa môže zúčastniť súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode 10. tohto Štatútu, (ďalej iba ako „Súťažiaci“). V prípade súťažiacich mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu ako pre účasť v súťaži, tak aj pre prípadné prevzatie výhry.
4. Výrobky v súťaži
Súťaž sa vzťahuje na všetky produkty značky PEPSI, ktoré sú dostupné na čerpacích staniciach OMV Slovensko, s. r. o.
5. Postup súťaže
Súťažiaci sa zapojí do súťaže zakúpením akýchkoľvek súťažných produktov v minimálnom množstve 2 kusy na jednom pokladničnom doklade na čerpacích staniciach OMV Slovensko, s. r. o. a následným zaregistrovaním údajov dátum a čas nákupu pokladničného dokladu na web stránke www.pepsisutaz.sk.
Súťažné pokladničné doklady je potrebné odkladať pre následnú kontrolu, ktorá prebehne u vyžrebovaných výhercov.
Vytvorenie konta a registrácia údajov pomocou web stránky www.pepsisutaz.sk
Súťažiaci na web stránke www.pepsisutaz.sk registruje pokladničný doklad zadaním potrebných údajov Meno, Priezvisko, Adresa, Email, a Mobil.
Na zadaný email príde súťažiacemu potvrdenie o vytvorení konta.
Po prvom zaregistrovanom pokladničnom doklade môže súťažiaci jednoduchým spôsobom zadávať potrebné údaje zo svojich pokladničných dokladov a zapájať sa do súťaže len zadaním svojho telefónneho čísla
Ak si súťažiaci nechce odkladať pokladničné doklady, môže využiť možnosť jeho nahratia a archivácie na web stránke www.pepsisutaz.sk.
Pokladničný doklad stačí odfotiť alebo oscanovať a nahrať ho zo svojho zariadenia.
Následne kliknete na „Zaregistrovať pokladničný doklad“ a ten sa automaticky nahrá do systému.
Súťažiaci má vďaka kontu kompletný prehľad o svojich súťažných dokladoch.
V prípade neúspešného vloženia údajov alebo nahratia pokladničného dokladu je potrebné odložiť si daný doklad a kontaktovať Organizátora cez kontaktný formulár alebo pomocou tel. číslo infolinky, ktoré nájdete v sekcii „Infolinka“
6. Výhry a žrebovanie
Výhrami sú:
5 x GoPro hero 7 white v hodnote 202,90 € s DPH, 3 x iPhone Apple SE 64 GB v hodnote 474,90 € s DPH, 15 x Smartwatch Garmin Vivoactive 3 v hodnote 299,99 € s DPH
Celkový počet výhercov je 23.
Žrebovanie výhercov prebehne do 14 dní od ukončenia súťaže pomocou žrebovacieho softwaru za účasti notára.
Výhercovia budú do 3 pracovných dní od vyžrebovania telefonicky alebo SMS správou kontaktovaní o výhre.
V prípade, ak výherca nevložil kópiu výherného pokladničného dokladu pri registrácii údajov, bude požiadaný o zaslanie tohto dokladu poštou na adresu CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava alebo na emailovú adresu sutaz@cpppromo.sk .
Pokladničný doklad musí výherca zaslať najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia o výhre (rozhoduje dátum pečiatky na obálke).
Výhercovia budú taktiež zverejnení aj na web stránke www.pepsisutaz.sk najneskôr do 3 pracovných dní od vyžrebovania.
Pre doručenie výhry je Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami povinný uviesť Organizátorovi svoje kompletné kontaktné údaje pri kontaktovaní.
Už zadané kontaktné údaje je možné zmeniť zaslaním nových údajov na emailovú adresu sutaz@cpppromo.sk alebo na tel. čísle +421 948 513 682 a to do 7 dní od oznámenia o výhre.
V prípade, že výherca nesplní podmienky kontroly výhra prepadáva v prospech „Usporiadateľa“.
7. Oznámenie a odovzdanie výhier
Pre oznámenie výhier bude použité telefónne číslo, s ktorým sa spotrebiteľ zapojil do súťaže.
Výherca výhry bude telefonicky kontaktovaný pre dohodnutie ďalších detailov jej prevzatia.
Výhra bude výhercovi odovzdaná 30 dní od žrebovania, Organizátorom na základe dohody s Usporiadateľom.
Organizátor môže podmienky odovzdania výhier kedykoľvek zmeniť.
Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami súhlasí s tým, že prevzatie výhry potvrdí osobne podpísaním preberacieho protokolu. Odmietnutie podpísania preberacieho protokolu znamená stratu nároku na výhru. V prípade zaslania výhier poštou, ako doklad o prevzatí bude slúžiť doručovací lístok.
Výherca nemá nárok na inú výhru od Usporiadateľa, než je uvedené vyššie, či na iné protiplnenie, a to ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry.
Usporiadateľ nezodpovedá za výhry, dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí taktiež vybavujú prípadné reklamácie a nesú plnú zodpovednosť za plnenie poskytnuté v rámci výhry.
Výhercovia sú povinní splniť si svoje daňové a odvodové povinnosti podľa aktuálnej platnej legislatívy Slovenskej republiky - Zákona o dani z príjmu 595/2003 Z.z. § 8 ods.1 písm. j) v platnom znení.
8. Propagácia súťaže
Zverejnenie a propagácia súťaže bude prebiehať formou vybraných POS materiálov na predajniach a pomocou promočnej web stránky. Kompletný štatút súťaže a výhercovia súťaže budú uverejnení na stránke www.pepsisutaz.sk
9. Pravidlá ochrany osobných údajov
Vytvorením konta na stránke www.pepsisutaz.sk súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov, je úplne svojprávny a súhlasí zo spracovaním osobných údajov pre potreby vyhodnotenia súťaže.
Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email) pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely.
Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: sutaz@cpppromo.sk. Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.
Zapojením sa do súťaže prostredníctvom vytvorenia konta na stránke www.pepsisutaz.sk súťažiaci vedome potvrdzuje všetko podľa čl. I odseku 9 pravidiel súťaže a dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi:
so zasielaním informačných SMS týkajúcich sa tejto súťaže
s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na výhernej listine
so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo
Vytvorením osobného konta na webovej stránke súťaže www.pepsisutaz.sk (ďalej tiež len „účastník“) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „údaje“) a s ich zaradením do databázy organizátora ako prevádzkovateľa a s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom tretej strany ako sprostredkovateľa.
Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich, v období od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sa od účastníka súťaže získavajú prostredníctvom registrácie na webovej stránke súťaže. Osobné údaje účastníka súťaže sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. spracovateľom, s ktorým prevádzkovateľ uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.
PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Od účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „ zákon OOÚ “) t.j. od 25.05.2018 bude mať subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt bude mať podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt bude mať zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt bude mať ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.
Od účinnosti Nariadenia o ochrane osobných údajov, resp. od 25. 5. 2018 bude mať subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.
Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.
Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.
Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.
Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.
Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.
Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.
KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: sutaz@cpppromo.sk
Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: sutaz@cpppromo.sk
10. Osobitné ustanovenia súťaže
Zamestnanci Usporiadateľa, Organizátora súťaže na čerpacích staniciach OMV Slovensko, s. r. o., ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti v súťaži vylúčení.
V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala je povinná túto výhru Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Usporiadateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercom odovzdaná tak ako je popísané v tomto Štatúte. Usporiadateľ ani Organizátor súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Usporiadateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercom odovzdaná tak ako je popísané v tomto Štatúte. Usporiadateľ ani Organizátor súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
11. Všeobecné podmienky
Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším nákupom súťažných produktov a zadaním nových údajov z pokladničného dokladu jedným z vyššie uvedených spôsobov.
Každý súťažiaci zapojením do súťaže zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto štatútom a úplnými pravidlami spotrebiteľskej súťaže „Vyhraj skvelé ceny s Pepsi Retro“
V celom rozsahu s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojené. Organizátor má právo vylúčiť, ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže, v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným jednaním, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý a to bez náhrady nákladov či škody, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu CPP PROMO house, s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané v úvahu. Rozhodnutie Organizátora po získaní predchádzajúceho súhlasu Usporiadateľa o námietke je konečné. Prípadné ďalšie informácie získa každý súťažiaci na infolinke +421 948 513 682 v pracovné dni od 9:00 hod do 17:00 hod alebo na emailovej adrese sutaz@cpppromo.sk.
13.08.2020 
CPP PROMO house s.r.o.
Záverečné ustanovenie
Tento Štatút je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre Usporiadateľa a Organizátora súťaže.
Každý kto preukáže právny záujem je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u Organizátora súťaže.
Usporiadateľ súťaže: KMV BEV SK s. r. o.
Organizátor súťaže: CPP PROMO house, s.r.o.
V Bratislave dňa: 5. 8. 2020